• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Vedtekter for Rogaland Hundepark

§1 Navnet på klubben er Rogaland Hundepark.
Stifter av Rogaland Hundepark (RH) er Norsk Miniatyrhundklubb avd. Rogaland (NMHK) og Norsk
Berner Sennenhundklubb avd. Rogaland (NBSK).

§2 Rogaland Hundeparks formål er å stå for organisert hundetrening, drift av klubbhus og området
rundt dette.

§3 Styret består av 9 personar.
Det er NMHK og NBSK som utpeker 4 styremedlemmer hver. Styret i RH er ikke beslutningsdyktig
med mindre det er 3 styremedlemmer fra hver klubb tilstede. Hver klubb har 3 faste
styremedlemmer og 1 varamedlem. Den 9. Personen i styret er representant fra de faste leietakerne
(velges av dem). Denne personen har møte- og talerett i styret, men ikke stemmerett. Styret
konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet.

§4a Årsmøtet er RH’s øverste organ.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av oktober. Regnskapsåret går fra 1.oktober til og med 30.
September. Styret i RH kaller inn til årsmøte. Årsmøtet skal avholdes på enten NBSK’s eller NMHK’s
dager i RH sine lokaler på Bråstein. NMHK og NBSK har like mange stemmer hver på årsmøtet.
Årsmøtet er ikke beslutningsdyktige om det møter færre enn 3 personer fra hvert klubbstyre. Møter
det færre må det innkalles til ekstraordinært årsmøte for å behandle årsmøtesakene.

§4b Årsmøtet skal behandle gjeldene saker:
Årsrapport
Revidert regnskap for siste år
Budsjett
Innkomne forslag
Lovendringsforslag

§5 Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret i den ene klubben forlanger det.
Møtet innkalles med 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles.
Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Stemmeberettigede er som ved ordinært
årsmøte.

§6 Avvikling.
Full avvikling: Inntekter/utgifter ved en full avvikling deles i like deler mellom klubbene. Ved full
avvikling kreves det vedtak på 2 påfølgende årsmøter i RH for å være gyldig.

Dersom en av klubbene vil avvikle sitt engasjement vil det være investerte midler fra moderklubb
som indeksregulert (konsumprisindeks) kan tas med ut av samarbeidet, dersom den andre klubben
ønsker å ta over andelen. Indeksregulering regnes fra stiftelsesdato.
Ønsker ikke den andre klubben å ta over andelen står parten som ønsker å gå ut fritt til å selge sin
andel (50 %) til annen hundeklubb. Men allikevel har gjenværende part forkjøpsrett.

§7 Brukernes plikter
Brukerne av området (leietakere og deres brukere) forplikter seg til å føre et ansvarlig hundehold.
Det vil blant annet si at en ikke har med seg mer hunder enn en selv har kontroll over, maks 3
hunder. Den enkelte bruker/leietaker er ansvarlig for eventuell skade som oppstår. Ved brudd på
dette kan den enkelte bruker/leietaker utestenges fra området av styret i RH. Alle slike saker skal
behandles skriftlig i styret. Bruker/leietaker kan anke avgjørelsen til styret i RH.